| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Wsparcie MŚP
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Powiatowy Urząd Pracy
Fundusz MICRO
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja "Wałbrzych 2000"
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Ochrony Srodowiska
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A.


Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
Ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda - Słupiec
tel. 074 872 70 45
tel./fax. 074 872 50 25
e-mail:arr@agroreg.com.pl
www: www.agroreg.com.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie została powołana w 1991 r. Aktywnie działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. Ma na koncie - w swojej piętnastoletniej historii funkcjonowania w mikroregionie kłodzkim - realizację szeregu projektów wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym udział w licznych programach pomocowych Unii Europejskiej. Zakres działalności:
Działalność statutowa ARR AGROREG S.A. obejmuje następujące priorytetowe zadania, zgodne z misją spółki:

 1. Noworudzkie Centrum Przedsiębiorczości - Nowa Ruda ul. Armii Krajowej 15. Powierzchnia lokali pod wynajem 2 110 m2.
 2. Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości - Nowa Ruda ul. Kłodzka 27. Powierzchnia pod wynajem 1 090 m2.
 3. Zarządzanie parkiem przemysłowym - projekt rewitalizacji przemysłowej majątku pokopalnianego KWK "Nowa Ruda" PP. W dniu 22 grudnia 2004 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. z Nowej Rudy zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy umowę nr WKP_1/1.3/1/2004/25/25/U o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, projektu pn. "Noworudzki Park Przemysłowy - I etap realizacji" o wartości brutto ok. 47 mln zł w tym udział dotacji stanowi kwota 87,5% kwoty umowy.
 4. Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy - dysponuje kapitałem w wysokości ok. 4,2 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw Dolnego Śląska.
 5. Kanadyjski Program Pożyczkowy - dysponuje kapitałem w wysokości 1 300 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dolnego Śląska.
 6. Punkt Konsultacyjny - projekt o świadczenia bezpłatnych prostych usług doradztwa dla przedsiębiorców na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 7. Punkt Szansy - projekt lokalny doradztwa, realizowany wspólnie z Gminą Nowa Ruda, Miastem Nowa Ruda skierowany do bezrobotnych poszukujących pracy. Roczny budżet Punktu Szansy to kwota ok. 40 000 zł.
 8. Wnioski o dotacje - w ramach programu Phare oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 9. Opracowania, programy (plany ochrony środowiska naturalnego, koncepcje parku przemysłowego itp.)
Cele:
 • prowadzenie działalności o charakterze "non profit" (nie dla zysku) na rzecz wspierania rozwoju lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie standardów i norm zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, w tym celu Agencja wspiera procesy restrukturyzacji regionu poprzez obsługę i udział w programach pomocowych, stałe podnoszenie poziomu usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz regionalnych, inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego.
ARR AGROREG S.A. koncentruje swoje działania głównie na obszarze gmin Ziemi Kłodzkiej (powiat kłodzki - 14 gmin), a w odniesieniu do projektów o charakterze makroregionalnym na terenie całego Dolnego Śląska. Przedmiotem działalności Agencji są:
 • usługi doradcze i informacyjne,
 • usługi finansowe i szkoleniowe,
 • obsługa funduszy pożyczkowych,
 • zagospodarowanie oraz kupno i sprzedaż nieruchomości,
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, działalność prawnicza,
 • działalność rachunkowo-księgowa,
 • zarządzenie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wydawanie informatora "Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej".
AGROREG oferuje:
 • tereny pod inwestycje w ramach projektu Noworudzki Park Przemysłowy,
 • wynajem powierzchni produkcyjnych i biurowych w Noworudzkim Centrum Przedsiębiorczości oraz Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
 • wsparcie finansowe dla małych przedsiębiorstw ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (link, tekst poniżej), którego jest operatorem,
 • wsparcie finansowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Dolnego Śląska ze środków Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego,
 • usługi doradcze na zasadach określonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, m. in. w ramach Punktu Konsultacyjnego,
 • usługi szkoleniowe na zasadach określonych przez PARP,
 • aktywny udział w projektach rozwojowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym, w tym programach pomocowych Unii Europejskiej.